Regulamin

Regulamin serwisu internetowego meetmedia.pl

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 • 1. Właścicielem serwisu internetowego meetmedia.pl (dalej Serwis) jest spółka działająca pod firmą Meetmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 3 lok. 247, 02-691 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480031, NIP nr 5213655443, REGON nr 146874757.
 • 2. Wszelkie zawarte w Serwisie informacje stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami) (dalej Kodeks Cywilny).
 • 3. Serwis świadczy usługi z zakresu: wykonywania stron internetowych; wykonywania stron responsywnych; przygotowywania serwisów internetowych, a w tym dla sklepów internetowych; projektowania grafiki internetowej.
 • 4. Zakres świadczonych usług, o których mowa w par. 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu jest podany na stronie Serwisu.
 • 5. Na żądanie klienta Serwis przesyła ofertę handlową. Oferta obowiązuje przez okres 30 dni od jej wysłania.

 

§ 2
KONTAKT

 • 1. Kontakt z Serwisem możliwy jest: a) telefonicznie, poprzez nawiązanie połączenia z jednym z numerów podanych w Serwisie w dni powszechne w godz. od 10.00 do 18.00, b) elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na adres e-mail podany w Serwisie, c) elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie i jego wysłanie poprzez kliknięcie w opcję „wyślij formularz”.
 • 2. W przypadku kontaktu telefonicznego Serwis stara się jak najszybciej odpowiedzieć na przesłane zapytanie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania.
 • 3. Braku odpowiedzi z serwisu w podanym w par. 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu terminie oznacza brak zainteresowania ze strony Serwisu na przesłane zapytanie czy ofertę lub odpowiedź przeczącą na wysłane zapytanie.

 

§3
ZAWARCIE UMOWY

 • 1. Wszelkie treści zawarte na stronie głównej Serwisu, jak i na poszczególnych jego podstronach należy traktować jedynie i wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę.
 • 2. Umowa z Serwisem może zostać zawarta: a) na piśmie, poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli Stron zawieranego stosunku prawnego, zawierających w szczególności ustalenia co do zakresu usług jakie mają być wykonane przez Serwis, terminu ich wykonania, oraz wynagrodzenia za wykonane usługi. b) w formie elektronicznej poprzez wyraźne potwierdzenie przez Serwis za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na wskazany przez zamawiającego adres, gotowości do wykonania usługi, określenia przedmiotu wykonywanej usługi, terminów realizacji, wynagrodzenia przysługującego Serwisowi, a następnie otrzymania potwierdzenia i zaakceptowania przez zamawiającego usługi. Zawarcie umowy w tej formie jest możliwe kiedy strony osiągną porozumienie co do wszelkich kwestii mających być przedmiotem umowy, a następnie Serwis wyśle do zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej informację, iż przystępuje do realizacji zamówionej usługi.
 • 3. Umowa ze strony zamawiającego może zostać zawarta tylko przez osobę fizyczną mającą ukończone lat 18 oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. To samo wymaganie dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów.
 • 4. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody oraz poniesione koszty przez osoby lub inne podmioty w imieniu których nie działały osoby pełnoletnie, działały osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoby nienależycie umocowane.

 

§ 4
WYNAGRODZENIE

 • 1. Serwisowi przysługuje wynagrodzenie na warunkach ustalonych przez Strony w umowie.
 • 2. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć aktualnie obowiązujący podatek od towarów i usług.
 • 3. Płatności odbywają się na podstawie wystawionych przez Serwis faktur VAT w terminach wskazanych w Umowie. Meetmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
 • 4. Serwis może zastrzec wykonanie umowy od wpłaty przez danego klienta zaliczki.

 

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane w celu wystawienia rachunku lub faktury. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Klient Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, a także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane klienta oraz treść ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • 2. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie przez klienta zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie.

 

§ 6
ZMIANA REGULAMINU

 • 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 • 2. W przypadku dokonania zmiany regulaminu Serwis poinformuje o tym na swojej stronie internetowej wraz z informacją kiedy zmieniony regulamin wszedł w życie.
 • 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu za nieważne lub będzie nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Jak możemy Ci pomóc?
Dowiedz się jak możemy pomóc w realizacji Twojego projektu.
Skontaktuj się z nami